Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Evliliklerini sürdüremeyen veya bazı nedenlerden dolayı müşterek hayatı bitirmek zorunda kalanlar boşanma davası açarak ayrılmayı seçiyorlar. Medeni Kanunu’nda boşanmayı gerektirecek hususlar sıralanmıştır. Zina, hayata kast, suç işleme, terk, akıl hastalığı, şiddetli geçimsizlik boşanma nedenleri sayılıyor. Bu nedenlerden biri gerekçe gösterilerek mahkemeye boşanma davası açılabilir. Bunun için öncelikle boşanma kararının kesin olarak verilmesi gerekiyor. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olarak görülüyor. Eğer çiftler aralarında herhangi bir anlaşma yapmadan boşanmaya karar verdilerse boşanma konusunda anlaştıkları halde çekişmeli olarak dava görülüyor. Boşanmak isteyen, bir dilekçeyle yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesine başvurur. Dilekçe tensiple birlikte incelenir yasal şartları taşımıyorsa reddine, taşıyorsa kabulüne karar verilir. Dilekçe kabul edildiğinde mahkeme süreci başlar. Davacı ve davalının iddia ve cevap hakları dilekçe veya şifahi beyanlar nazara alınarak incelenir....

Detaylar

Çekişmeli Boşanma Davaları

Yazılar Türk Medeni Kanunu 166/3 'de düzenlenen karşılıklı anlaşma dışında kalan boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma harici tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları kapsamına girer. Bu davalarda eşler nafaka, tazminat, çocukların velayeti konusunda anlaşamadıkları için diğer eşi davalı göstererek dava açarlar. Boşanma davası kesinleştikten sonra karar nüfus kaydına işlenir. Boşanma Davalarının Süreleri  Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceği konusunda bir süre verilememektedir. Anlaşmalı boşanma davalarından doğal olarak daha uzun sürer. Mahkemenin yoğunluğu, tebligat kesinleşmesi, tarafların talepleri, iddiaların araştırılması da süreyi etkiler. Bilirkişi incelemesi, tanık ifadelerinin dinlenmesi ve adli tatil gibi durumlar da süreyi uzatabilir. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle adliyenin tatil edilmesi ve duruşmaların ertelenmesi nedeniyle süreler 3-6 ay kadar uzamıştır. Ön inceleme duruşması ve tanıkların dinlendiği tahkikat duruşmaları yapıldıktan sonra...

Detaylar

Nafaka Avukatı ve Nafaka Avukatlık Ücretleri

Aile hukuku kapsamında görülen birçok dava türü söz konusu. Bu davalardan birisi de nafaka davası olarak biliniyor. Nafaka davası boşanma davaları kapsamında görülen davalar olduğu gibi boşanma davalarından bağımsız bir şekilde ele alınan davalar olarak da biliniyor. Özellikle nafaka konusu mahkeme tarafından kişilerin gelir durumları göz önüne alınarak verilen bir karar olarak biliniyor. Nafaka hakkı elde edebilmek için eşlerden birinin herhangi bir sigortalı işte çalışmaması, belli bir gelirinin olmaması nedeniyle boşanma halinde yoksulluğa düşecek durumda olması gerekiyor. Mahkeme sürecinde tarafları sosyal ve ekonomik (mali ve içtimai) durum araştırması yapılarak nafakaya hükmedilip hükmedilmeyeceği ve nafakanın tutarı konusunda mahkeme tarafından nihai bir karar veriliyor. Nafaka bedeli genellikle gelir getiren bir işte çalışan eşin elde etmekte olduğu aylık gelire göre belirleniyor. Aynı zamanda...

Detaylar

Velayet Davaları

Çocuklar reşit olana kadar anne ve babanın velayeti altındadır. Anne ve baba evli ise velayet hakkı ortaktır. Ancak anne evlenmeden çocuk sahibi olmuşsa velayet hakkı anneye aittir.  Ebeveyn Sorumlulukları  Anne ve babanın en önemli görevi çocuğa bakmaktır. Sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu ortak bir sorumluluktur. Çocuk eğitimlerini alıp kendine yeni bir gelecek kuruncaya kadar anne ve babanın maddi desteğine ihtiyaç duyar. Eşlerin boşanması durumunda çocuğun kimde kalacağına çocuğun menfaatleri doğrultusunda karar verilir. Çocuk kimde rahat ve huzurlu bir hayat sürecekse onda kalır. Önemli olan boşanma evresinin çocuk için en az zararla atlatılmasıdır. Velayet hakkını alamayan tarafın sorumluluğu devam eder. Çocukla ilgili tüm ortak sorumluluklara katılmak zorundadır. Çocuk, boşanmadan sonra da anne ve baba eksikliği yaşamamalıdır. Maddi ihtiyaçları yanında...

Detaylar

Boşanma Davası Süreci

Sadece boşanma davalarında değil, Türk hukuk sisteminde hiçbir davada ya da hukuki süreçte avukat ile temsil edilme zorunluluğu bulunmaz. Ancak avukatla temsil edilmenin müvekkile sağlayacağı yararlar da asla göz ardı edilmemelidir. Her şeyden önce müvekkilin kendisini zor durumda bırakacak birtakım beyanları olabilir ve boşanma avukatı bu gibi konularda müvekkilini uyararak hak kaybı yaşamasını engelleyecektir. Aynı zamanda bir avukat her zaman için uygulamaya hakim olacak, dava öncesi ve sonrasındaki her türlü işlemi müvekkili adına layıkıyla yürütecektir. Aynı zamanda müvekkili hakkında verilen kararın doğru olmadığına kanaat getirirlerse de davayı istinaf mahkemesine ya da temyize taşıyacak, sonuna kadar müvekkilinin arkasında durarak hak kaybı yaşamasını engellemeye gayret edecektir. Aynı zamanda avukat her türlü hukuki konuda müvekkiline danışmanlık hizmeti de sunacaktır. Kaç Tür Boşanma Davası...

Detaylar

Mal Paylaşımı Davaları

Mal Paylaşımı - Avukat

Eşler arasında evlilik öncesi sözleşme yapılmamış veya yasal mal rejimi dışındaki bir mal rejimi benimsenmemişse kanun gereği Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi hükümleri geçerlidir. Ülkemizde yasal mal rejimi dışında özel bir düzenleme yapma veya farklı bir mal rejimini kabul etme gibi durumlar yok denecek kadar az rastlanmaktadır. Bu nedenle yazımızda yasal mal rejimi olan "Edinilmiş Mallara Katılma" uygulaması incelenecektir. Evlilik birliği herhangi bir nedenle (ölüm, boşanma vb.) sona erdiğinde mal rejimi de sona erer. Boşanma halinde sona erme tarihi boşanma davasının açıldığı tarihtir. Ölüm halinde sağ kalan eş, kendisi dışındaki mirasçılara karşı veya ölen eşin mirasçıları, sağ kalan eşe karşı dava açabileceği gibi, boşanma halinde de eşlerden her biri diğerine karşı boşanma kararının kesinleşmesini takiben dava açabilirler. Uygulamada boşanma dışındaki nedenlerle...

Detaylar

Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Mal Rejimi Tasfiyesi

Eşlerden birinin ölmesi halinde mal rejimi tasfiyesi nasıl olur? Eşler arasındaki mal rejimi Medeni Kanun'un dördüncü bölümünde düzenlenmektedir. Eşler kendi aralarında başka bir mal rejimi sözleşmesi yapmadığı takdirde "edinilmiş mallara katılma rejimi" uygulanır. Evlenmeden önce veya evlendikten sonra eşler aralarında anlaşarak Medeni Kanun hükümleri dairesinde farklı bir mal rejimini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Bkz. Evlenmeden önce yapılan mal ayrılığı sözleşmesi örneği Eşler arasında başka mal rejimi seçilmemişse yeni Medeni Kanun'un yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TKM.nin 170. m ), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği ölüm tarihine kadar ( TMK.nun 225/2. m ) yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma...

Detaylar

Aile Hukuku Davaları

Aile hukukundan doğan ve Aile Mahkemelerinde görülen davalar Anlaşmalı - çekişmeli boşanma davaları Zina nedeniyle boşanma davası Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenine dayalı boşanma davası Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası Terk nedeniyle boşanma davası Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası Evlililik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası Ayrılık davası Velayetin değiştirilmesi, kaldırılması vb. Nafaka bağlanması, nafaka tutarının değiştirilmesi Yoksulluk nafakası davası İştirak nafakası davası Yardım nafakası davası Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi Nişanın bozulmasından doğan davalar Evlenmeye izin verilmesi davası Evlenmeye izin vermeyen yasal temsilci aleyhinde mahkemeye başvurma Evliliğin feshi davası Kadının bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılması davası Eşler arasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar Soybağının reddi davası...

Detaylar