Haksız Yakalama ve Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstemi

Haksız ve keyfi tedbir uygulaması (gözaltı, yakalama, tutuklama gibi adli işlemler) nedeniyle soruşturma veya kovuşturma sırasında kişiler zarar görebilir. Bu gibi hallerde maddi ve manevi zarar gören kişilerin Devlet tüzel kişiliğini dava etmek ve uğradığı zararlarının giderilmesini (tazminini) isteme hakkını CMK.'nun 141.maddesi düzenlemektedir. Ceza Muhakamesi Kanunu'nun Yedinci Bölümünün başlığı "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat"tır. "Tazminat istemi" başlıklı 141. maddede kimlerin tazminat talebinde bulunacağı sayılmaktadır. Buna göre, herhangi bir suç iddiasıyla aleyhlerinde yürütülen soruşturma veya kovuşturma sırasında maddi ve manevi hakları zarar gören kişiler dava açma hakkına sahiptir. Kanunda sayılan ve tazmini gerektiren haller kanundaki sırasıyla aşağıdaki gibidir; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanunî hakları hatırlatılmadan...

Detaylar

Konkordato Başvurusuna Eklenecek Belgeler

Konkordato başvurusuna eklenecek belgeler İ.İ.K. md. 286'da sayılmaktadır. Buna göre; 1- Konkordato ön projesi. 2- Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler. 3- Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. 4- Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo. 5- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlancak olan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. 6- Son olarak, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer her türlü belge ve kayıtlar. Yukarıda sayılan belgeler konkordato talepli dava dilekçesinin ekinde sunulmak üzere önceden hazırlanmış olmalıdır.

Detaylar

Konkordato İlan Eden Firmaların 4′ de 3 ‘ü İnşaat Sektöründen

Şuana kadar ticaret mahkemelerine konkordato başvurusu yapan firma sayısı 3.000 'i geçmiş durumda. Bunların 2.000 'den fazlası ise inşaat sektöründen. Geri kalanlar ise enerji şirketleri, ayakkabı sektörü, devletten teşvik primlerini alamayan hayvancılık sektörü, 1 yıl katkı paylarını alamayan sağlık kuruluşları vb. firmalar oluşturuyor. 2003 'den buyana yılda ortalama 1,3 milyon konu satılan ve bunun 600 bin karasının sıfır satışlarının oluşturduğu inşaat sektöründe son 15 yılda toplam 7,5 milyon konut inşaa edilmiş. 2,3 milyon kişiye istihdam sağlayan bu sektörde cebinde parası olan olmayan herkesin sektördeki %100-150 oranındaki karlılığı görerek inşaat işine girmesi birçok problemi gün yüzüne çıkarttı. GSYH 'de %9 'luk paya sahip olan sektör dolaylı olarak alt sektörleri ile birlikte sekonomide %25 'lik bir paya sahip durumda. İnşaat sektöründe bu...

Detaylar

Araç Değer Kaybı Davaları

Araç Değer Kaybı Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Trafik kazası neticesi hasar gören aracınızın uğradığı zararın sigorta şirketinden veya karşı taraftan tahsili mümkün. Ancak aracınızın tamiri yapıldığı halde TRAMER kayıtlarında görünecek olan hasar kaydı nedeniyle oluşan "değer kaybı" zararına ilişkin olarak sigorta şirketleri veya karşı taraf kolay kolay ödeme yapmaya yanaşmıyor. Bu durumda hasarlı aracın ikinci el satış değerinde oluşan fark üzerinden hesaplanacak değer kaybının tahsili için dava açmak zorunlu hale geliyor. Araç değer kaybı şartları Araç değer kaybı talebinde bulunabilmenin şartları aşağıdaki gibidir: Kaza tarihi üzerinden iki yıl geçmemiş olmalıdır. Kazadan sonra araç el değiştirmiş olmamalıdır. Kaza tek taraflı ise kaza geçiren araç kasko sigortalı olmalı ve kasko sigortasında araç değer kaybına ilişkin kloz olmalı. Kaza iki veya daha...

Detaylar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Mahkeme binasının dış görünümü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında kısa ön bilgi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959 yılında kurulan uluslararası bir mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen medeni ve siyasal hakların ihlal edildiğini iddia eden bireylerin ve zaman zaman da devletlerin başvurusu üzerine ihlali gerçekleştirdiği ileri sürülen bir devlet aleyhindeki başvurular hakkında (öncelikle ihal olup olmadığı yönünde, ihlal saptandıktan sonra da giderim-tazminat talepleri hakkında) karar verir. 1998 yılından bu yana tam zamanlı mahkeme olarak çalışan AİHM'ye bireyler doğrudan başvurabilirler. AİHM'nin verdiği kararlar ilgili ülkeler açısından bağlayıcı olduğu için hükümetlerin mevzuatlarını ve idari uygulamalarını pek çok alanda değiştirmelerine neden olmuştur. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylayan 47 Avrupa Konseyi üye devletindeki 800 milyon Avrupalı’nın insan haklarına saygı gösterilmesini denetler. AİHM bir yönüyle ülkemizdeki Anayasa Mahkemesi'ne...

Detaylar

Avukatlık Ücretleri

Hukuk 2018

İSTANBUL BAROSU'NA AİT 01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ    A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1             Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar     6.750,00 TL 2             Mirasçılık belgesinin alınması     3.750,00 TL 3             Tahliye Davası  8.500,00 TL’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u 4             İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası       8.500,00 TL'den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u 5             Vesayet ve Kayyım Davaları       6.750,00 TL 6             Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar    7.000,00 TL 7             Mirasçılık belgesinin iptali Davası            7.000,00 TL 8             Mirasta defter tutulması             7.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u 9             Kira Tespiti ve Kira Bedelinin...

Detaylar

Kısa Soru ve Cevaplar

Sıklıkla sorulan bazı sorular ve cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz. Her olayın biribirinden farklı özellikleri olduğundan kendi sorunuz veya sorununuzla ilgili olarak mutlaka bir avukata danışmanızda yarar var. Soru: Performans nedeniyle işime son verildi. İşe iade davası açabilirmiyim? Cevap: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi hükmüne göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre 6 aydan uzun süre çalıştığınız işyerinin otuz veya daha fazla sigortalı çalışanı varsa işe iade davası açmanın koşulları mevcut demektir. Başvuracağınız İş Mahkemesi işe iade koşullarının bulunup bulunmadığını ve iş akdinin geçerli bir nedenle sona...

Detaylar