Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Evlilik birliğinin görevli ve yetkili mahkemenin kararı neticesi ile sona ermesi halinde, boşanmaya taraf olanlardan kusursuz durumda veya daha az kusurlu durumda bulunan eş, kusurlu veya diğer taraftan daha fazla kusurlu durumda olan eşten maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir tazminatın talep edilebilmesi için, talepte bulunan taraf ya kusursuz olmalı ya da diğer taraftan daha az kusurlu olmalıdır. Maddi ve manevi tazminat davasında, tazminat talep eden tarafın boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle mevcut olan veya mevcut olabilecek menfaatlerinin boşanma sebebiyle zedelenmesi yani maddi bir zarara uğraması ile maddi tazminat davası, kişisel haklarına bir ihlal meydana gelmişse de manevi tazminat açabilir. Hem maddi hem de manevi tazminat davası aynı anda da açılabilir. Boşanma Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat...

Detaylar

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası, Medeni Kanun ile düzenlenmiştir. 4721 sayılı Medeni Kanun’un 145-160. Maddeleri arasındadır. Evlilik iptali ile boşanma arasında farklar bulunur ve aynı değillerdir. Aradaki asıl fark: Evlilik iptali davasında evliliğin evlilik sözleşmesine uygun yapılmadığı dolayısıyla evliliğin iptal olması gerektiği savunulur. Boşanma davasında ise geçerliliği olan evliliğin karşı tarafın kusurlu bulunması ile sonlandırılması gerektiği iddia edilmektedir. Evliliğin İptali İle Boşanma Arasındaki Farklar Evlilik iptali ve boşanma aile hukukuna girmektedir. Evliliğin iptali hukuki olarak geçersiz yapılan ya da sonradan geçersiz hale getirilen evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. Fakat boşanma ise hukuken geçerliliği olan evliliğin tarafların ortak iradeleri sonucunda evliliğin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır. Medeni Kanun’da Evliliğin Son Bulması Medeni Kanun’da evliliğin son bulması için belirli usuller gerekmektedir. Bu usuller; boşanma...

Detaylar

Aile Mahkemesinin Görevi & Baktığı Davalar

Aile mahkemesi; ailenin korunmasını sağlayan, aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla yetkili özel mahkemelerdir. Boşanma davaları, aile mahkemesinin görev alanıdır. Çocuğun velayeti, çocuğun ve kadının şiddete karşı korunması vb. gibi tedbirler, aile mahkemesine aittir. Aile mahkemeleri; asliye ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi ve iş mahkemesi gibi bir özel mahkeme statüsündedir. Kural olarak, her yargı çevresinde yeterince aile mahkemesi kurulmalıdır. Ancak, aile mahkemesinin kurulamadığı adliyelerde; asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapar. Aile Mahkemelerinin Görevleri ve Baktığı Davalar  Aile mahkemelerinin görevleri ve baktığı davalar şunlardır: - Şiddet mağduru kadınların, çocukların, kişilerin korunması ve kişilere yönelik şiddetin engellenmesi maksadıyla tedbir kararları verir. - Boşanma davalarına ve evliliği konu edinen davalara bakar. - Evlenmenin butlanı ya da iptali davalarına bakar. - Boşanma davasıyla birlikte veya...

Detaylar

Aldatma & Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma davaları incelenirken özel ve genel olarak iki ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır. Boşanma davaları görünürken evlilik süresince yaşanan aldatma olayları için özel bir yargılama yapılmaktadır. Bu özel yargılama usulü Medeni Kanun’un 161. maddesi içeriğinde detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.  Aldatma kanunlar çevresinde evlilik süresince üçüncü bir kişi ile yaşanan cinsel münasebettir. Öpüşme ya da sarılma gibi diğer hususlar aldatma tanımında incelenmemektedir. Özel durumlar arasında kabul edilen aldatma olayları, ispatlandığı durumda karşı tarafa kusur bulunmaksızın boşanma sağlanmaktadır. Dava süresince aldatılan kişinin eşine söylemiş olduğu hakaretler de aldatma olgusu düşünülerek göz önüne alınmamaktadır. Dava İçin Geçerli Sayılan Deliller Aldatma sebebi ile açılan boşanma davalarında dava kararı için aldatmanın ispatlanması gerekmektedir. Bu ispatlar yapılırken her türlü delilin mahkemeye sunulmasına izin verilmektedir. Tanık ifadeleri, telefon görüşme...

Detaylar

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Toplumun en önemli yapı taşı ailelerdir. Ancak zaman içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü aile yapısı içerisinde boşanma olayları söz konusu olabilmektedir. Aile içindeki anlaşmazlık ve çözümsüzlüklerin giderilemediği noktalarda maalesef çiftler boşanma yoluna başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Medeni hukuk kuralları çerçevesinde boşanma olayları anlayışla karşılanabilir ve tarafların birbirleri ile anlaşarak süreci tamamlamaları sağlanabilmektedir. Kaç Tür Boşanma Davası Vardır? Her davalarda olduğu gibi boşanma davaları da kendi içerisinde türlere ayrılabilmektedir. Çözümsüzlük sürecinin sonlandırılması için açılan boşanma davaları çekişmeli davalar ve anlaşmalı davalar olarak iki ayrı başlıkta görülmektedir. Çekişmeli Boşanma Davaları: Anlaşmalı boşanma davaları kapsamına girmeyen bütün davalar çekişmeli boşanma davası olarak değerlendirilmektedir. Bir tarafın açtığı boşanma davası çekişmeli boşanma davasıdır. Bu durumda mahkemenin seyri kanıt ve şahitlerin dinlenmesi ile uzayabilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları: Anlaşmalı...

Detaylar

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Evliliğin mahkeme kararı sonrasında sona ermesi ile evlilik birliği süresince elde edilmiş olan malların eşler arasında eşit olarak paylaşılması esasıdır. Mal paylaşımı için açılacak olan dava boşanma davası ile aynı anda açılamaz. Bu davanın kesinleşmesi ve evlilik birliğinin sona ermesi gerekmektedir. İki dava aynı anda açıldığı takdirde ise boşanma davası kesinleşinceye kadar mahkeme tarafından karar bekletilir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren de taraflar arasında mal paylaşım davası görülmeye başlanır. Boşanan taraflar arasında mal paylaşımı için şu taleplerde bulunabilir; - Katılma Alacağı, - Katkı Payı Alacağı - Değer Artış Payı Alacağı Mal Paylaşımı Davası'nda sadece evlilik birliği kurulu olduğu sürece edinilen malların paylaşımı görülebilir. Evlilik birliğinin kurulmasından önce edinilen malların paylaşımı dava sürecine dahil edilemez. Boşanmadan sonra malların paylaşımı sırasında şu şekilde...

Detaylar

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, aile hukuku sorunlarından dolayı ortaya çıkan davalara bakan avukatlara verilen isimdir. Boşanma avukatları bazen aile avukatları olarak da adlandırılmaktadır. Boşanma davası, çiftler için oldukça zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hukuki yardım almak işleri kolaylaştırmaya yarar. Aslında Türkiye'de boşanma avukatı adı altında bir mesleki uzmanlık alanı bulunmamaktadır. Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarına bakan avukatlar, bu şekilde anıldığı için kullanımı yaygınlaşmıştır. İstisnasız her davanın hazırlık süreci oldukça önemli ve hassastır. Boşanacak kişilerin dava öncesinde avukat tarafından dinlenmesi gerekir. Avukat, dinlediklerinden boşanmaya gerekçe olabilecek olayları seçerek dava dosyası oluşturur. Hukuk sistemine göre her boşanmanın mutlaka bir sebebi olması gerekir. Gerekçeler yetersiz geldiği zaman dava reddedilir. Dava Hazırlığı  Boşanma avukatı elinde bulunan olguları değerlendirir. Boşanmaya gerekçe olup olmayacaklarına karar verir. Bütün bunlar...

Detaylar

Boşanma Ve Boşanma Süreçleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çiftlerin birlikteliklerini taçlandırarak evlenmesi kadar boşanması da günümüz olağan durumlarından biridir. Boşanmalar çeşitli sebeplerle gerçekleşebilmekle beraber genel olarak iki şekilde sınıflandırılabilir; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Boşanma nedenlerinin geneline bakıldığında evlilik temelinin sarsılması, eşlerden birinin aldatması, eşlerden birinin terk etmesi, eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi olarak sayılabilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun ve yıpratıcı olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise taraflar anlaştığı için gerekli şarlar sağlandığında kolaylıkla sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanmalar bir ile iki yıl arasında sürebilmektedir. Bu tür boşanmalar çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, boşanma isteği gibi konular üzerinde anlaşılamamasından ortaya çıkar. Çekişmeli boşanma davasında başarı elde etmek kısa sürede sonuç almak için taraflar delil, şahit gibi yöntemlerle haklılıklarını ispatlar. Sürece tarafların avukatlarını dahil etmesi daha kısa sürede netice...

Detaylar

Ayıplı Mal Satışı – Tüketici Hakları

    Tüketici Kimdir ? Öncelikle tüketici kimdir sorusunun cevabını verelim. Çünkü bu yazımızın konusu, bir tarafın tacir, diğer tarafın ise tüketici olduğu ve uyuşmazlığın da Tüketici Mahkemesinde çözüme bağlandığı uyuşmazlıklardır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre “tüketici” ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. “Tüketici işlemi” ise mal veya hizmet piyasalarında mesleki veya ticari amaçla hareket eden gerçek veya tüzel kişi ile tüketici arasında kurulan her türlü sözleşmeyi ifade eder. Ayıplı Mal Nedir? Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ayıp 8.maddede düzenlenmiştir. Buna göre; ayıplı mal,  malın tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış örnek veya modele uygun olmayan ya da objektif olarak sahip olması gereken özelliklere sahip olmadığı için sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma veya...

Detaylar

Tazminat Hukuku

Yasal düzen dışındaki bir olayın sonucu olarak bir kimsenin zarar görmesi yasal olarak düzeltilmesi gereken bir durumdur. Olaydan önce kişinin devlete geri dönmesi kaybını telafi etmek için tazminat talep ediyoruz ve bu konudaki tüm düzenlemeye tazminat hukuku denir. Bireyler arasında adil ve özgür bir yaşam kurmayı hedefleyen hukuk disiplini, imha durumunda çeşitli yöntemler kullanarak düzeni korumaya çalışır. Bu yöntemlerden biri tazminattır. Tazminat Yasasının içeriği olan kurallara göre, tazminat, bir bireyin devlet tarafından veya tüzel kişi veya gerçek bir kişi tarafından maruz kaldığı zararın ortadan kaldırılmasını içeren bir uygulamadır. Saldırgan eylemler, yasal ya da doğal olan insanlar tarafından ve hatta devlet tarafından gerçekleştirilebilir ve ayrıca yaralanabilir. Dolayısıyla devlet bu tarafta olabilir. Ayrıca, zarara neden olan eylemlerin yasaya aykırı olması gerekir. Yasal düzen...

Detaylar