Vergi Mahkemesi Ne Demektir?

Devletin ve yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinde harcanması şartıyla, doğrudan veya dolaylı yoldan vatandaşlardan ve kurumlardan topladığı paraya vergi denir. Devletin topladığı vergi ve cezalara ilişkin olarak açılan iptal veya tam yargı davalarına bakmakla görevli idari mahkemeler İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince vergi mahkemesi olarak isimlendirirler. Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemedir. Vergi mahkemesi kanunda açıkça yetki verilmediği sürece idari davalara bakamaz. Vergi mahkemeleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile teşkil edilmiştir. Mahkemelerin bölgesel anlamda sorumluluk alanını Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler Vergi mahkemelerin almış olduğu kararların istinaf mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi, temyiz mahkemesi ise Danıştay’dır. Vergi Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? Vergi mahkemesi görevi nedir? Diye soracak olursak, vergi mahkemesi görevi vergi,...

Detaylar

Vergi Ve İdare Hukuku Davalarının İçerikleri

Vergi ve idare hukuku sahip oldukları ve işledikleri alanlara göre bir birinden ayrı iki hukuk alanıdır. Her ikisi de taraflarından biri kamu olan dava konularıyla ilgilenmektedir. Fakat bir birlerinden ayırt edici belirgin özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, vergi hukuku ekonomik konuları işlemektedir, idare hukuku ise idarenin kuruluşunu, işleyişini ve eylemlerini içerisinde bulundurmaktadır. Kamu idareleri ve eylem biçimleriyle ilgili açılan davalarda uyuşmazlıkların yaşanmasının en büyük sebebi, bu konu hakkında yetersiz bilgi sahibi olmaktır. Vergi Hukuku Nedir? Vergi hukukunun amacı, devletin vergi tahsilatı gibi bizzat kendisiyle ilgili konuları hukuki mercek altında incelemesidir. Verginin ve vergi hukukunun temelinde vergiyi ortaya çıkaran olay, yani gelir ve kazanç vardır. Bundan sonra, tarh, tebliğ ve tahsil gibi aşamalar uygulanmaya başlar. Verginin tarhı (yani tarhiyat), vergi ödemesinin...

Detaylar

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi hukuku, mali hukukun alt dalıdır. Bu hukuk birimi, mali hukukun gelir kısmıyla ilgilidir. Vergi hukuku, vergi, resim, harç, şerefiye, harcamalara katılma payı ve benzeri gelirler ile ilgilenir. Devlet ve o devletin vatandaşları arsındaki vergi ilişkisini inceler. Başka bir deyişle; bireylerin sahip olduğu vergi yükümlülüklerini inceleyen bir hukuk birimidir. Vergi bir vatandaşın en önemli vatandaşlık görevlerinden biridir. Alınan hizmetlerin karşısında vergi ödeme yükümlülüğü vardır. Vergi hukuku, bireyin hakları ve devletin birey üzerindeki haklarını ortaya koymaktadır. Vergi borcuyla beraber devletin vatandaşlar üzerindeki yaptırım hakları ele alınır. Bunun yanı sıra; bireyin bu süreçte neler yapabileceği gibi konuları da vergi hukuku kapsamındadır. Vergi dairesi, inceleme, bilgi toplama ve arama gibi işlemleri gerçekleştirir. Vergiyi meydana getiren defter kayıtlarını ve belgeleri araştırır. Böylece vergi sorumluluğunun...

Detaylar

Özel Hukuk Avukatları Ve Görevleri

Türkiye'de hukuk alanında her hangi bir mesleki branşlaşma durumu resmi olarak söz konusu değildir. Mesleki anlamda uzlaşma olayı yılların verdiği tecrübelerle sağlanmaktadır. Bu kapsamda hukuk fakültesinden mezun herkes özel avukatlık yapabilmektedir. Uzmanlık alanı ne olursa olsun hukuksal anlamda bir kişi tarafından tutulan avukatlar özel avukat statüsünde yer almaktadır. Hukuk içerdiği konular itibariyle çok geniş bir alana sahiptir. Bu yüzden özel hukuk içerisinde ki avukatlık alanı da yasaların izin verdiğince geniş bir alana hitap etmektedir. Yani emlak sektöründe avukatlık yapan bir kişi de, medeni hukuk alanında uzmanlaşmış kişi de özel hukuk avukatı olmaktadır. O yüzden tercih edilen özel avukatların uzmanlık alanları, tecrübe edindikleri alana göre belirlenip seçilmelidir. Hukukta Avukatların Uzmanlaşması Neye Göre Belirlenmektedir?  Avukatların uzmanlıkları mesleki tecrübe ile ölçülmektedir. Tek bir...

Detaylar

Özel Hukukta Avukat

Avukatların en önemli görevi savunma yapmaktır. Müvekkilini en doğru şekilde savunarak hakkını gözetmek mesleğin gereğidir. Avukatlar kişilerin hak kayıpları yaşamasını önlemektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı gereğince özel hukuk avukatları ve ceza avukatları bulunur. Ülkemizde avukatların uzmanlaşmasına yönelik bir ayrım olmamakla birlikte temel olarak bakılan davalar belirleyici olur. Ceza davalarına bakan avukatlar kamu hukukunun çeşitlerinden biri olan ceza hukuku alanıyla özdeşleşmiştir. Özel hukuk avukatı ise birden çok alanda faaliyet gösterir. Kendine has alt başlıkları olan özel hukukta avukatlar ilgi alanlarına göre mesleki pratiğe sahip olur. Sözleşmelerde Avukat Sözleşme avukatları sözleşme ilişki içerisindeki uyuşmazlıklarda tarafların iradesine yönelik araştırma yapar. Bir sözleşmenin sağlıklı şekilde kurulabilmesi için tarafların hak ve borçları belirlenir. Sözleşmenin kuruluş aşamasından geldiği son noktaya kadar tarafların davranışları ve...

Detaylar

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Giriş Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapılması gereken binalarda arsa paylarının yeniden düzenlenerek bağımsız bölümlere özgülenmesi, hem kat malikleri hem de kat irtifakı sahiplerinin yıkımdan sonra yasa gereği paylı mülkiyete dönecek olan ana taşınmaz üzerindeki yasal hak ve sorumlulukları yönünden büyük önem arz etmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerdeki 30 yaşından büyük binaların büyük çoğunluğunda arsa payları dairelerin gerçek değerlerine göre orantısız olarak tapuda kayıtlıdır. Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli taşınmazların niteliği (konut-işyeri), konumu (ön cephe-arka cephe), yüzölçümü (kullanılan metrekare) gibi kriterlere göre belirlenmesi gereken arsa payları çoğu kez müteahhitler lehine ve arsa sahiplerinin aleyhine olacak şekilde orantısız olarak tapuya tescil edilmiştir. Yıkım kararı alınan ve hatta yıkılan çok sayıda taşınmazla ilgili olarak arsa paylarına ilişkin hatalı tescilden...

Detaylar

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Merak Edilenler

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti ne kadar? Anlaşmalı boşanma davalarında asgari avukatlık ücreti  5.000-TL olup, üzerinde anlaşılan maddi - manevi tazminat gibi alacak kalemlerine göre bu rakam değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanma nasıl olur? Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma davası,evlilikleri en az 1 yıl sürmüş çiftlerin bir avukat rehberliğinde bir araya gelip detaylı bir şekilde protokolü hazırlamalarının ardından bu protokol ile mahkemeye başvurulması şeklinde gerçekleşir. Tarafların duruşmaya bizzat katılmaları ve protokol üzerinde anlaştıklarını, boşanmalarına karar verilmesini istediklerini hakime sözlü olarak da beyan etmeleri gerekmektedir. Bunun üzerine hakim, velayete ilişkin hususlarda çocuğun üstün yararına aykırı bir durum görmezse protokol doğrultusunda hüküm kurar, gerekçeli karar yazılır. Bu şekilde tek celsede boşanmak mümkündür ancak mahkemelerin iş yükü vs. hesaba katıldığında başvuru yapılan mahkemenin...

Detaylar

Yargı Reformu Yasa Paketi – 7188 Sayılı Kanun

Yargı Reformu Yasa Paketinin ilk aşaması yürürlüğe girdi. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 Sayılı Kanun'un tam metni: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7188                                                                                                          Kabul Tarihi: 17/10/2019  MADDE 1 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Baro levhasına yazılı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının...

Detaylar

KGF Kredi Borçlarında Yeniden Yapılandırma İmkanı

30.09.2019 tarihi itibariyle 711.928 ticari işletmenin kullandığı 340 milyarı hazine destekli 390 milyarı aşan kredi tutarına ilişkin olarak 10.10.2018 tarih ve 162 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereği banka ve finans kurumlarının yeniden yapılandırma imkanı tanımadan kredi tazmin talebinde bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. Kararnamenin 2. maddesiyle KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI'nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: “Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yararlanıcıya Kararın 4 üncü maddesi ile hüküm altına alınan yapılandırma kapsamında veya 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekir.” Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik-(15/08/2018) Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik-(12/09/2019)...

Detaylar

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları Arasındaki Farklar

İcra ve İflas Kanununun 277 vd. maddeleri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 24. maddesine göre açılan İptal davaları ile Borçlar Kanununun 19. Maddesi hükmüne göre açılan Muvazaa Nedenine dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları birbirinden farklıdır. Uygulamada sıklıkla bu iki tip davanın birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Oysa ki bu iki dava türünün koşulları, nitelikleri, hüküm ve sonuçları çok farklıdır. İcra ve İflas Kanununun 277 vd. maddelerinde düzenlenen “Tasarrufun İptali Davaları” ile Borçlar Kanununun 19. Maddesine (Eski Borçlar Kanunu Madde 18) göre açılan Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları arasındaki farklılıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Muvazaa davası geçersiz sözleşmelere karşı açıldığı halde İcra İflas Kanununun 277. ve devamı, 6183 sayılı Kanunun 24. maddesine göre açılan davalara konu sözleşmeler...

Detaylar