Haksız Yakalama ve Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstemi

Haksız ve keyfi tedbir uygulaması (gözaltı, yakalama, tutuklama gibi adli işlemler) nedeniyle soruşturma veya kovuşturma sırasında kişiler zarar görebilir. Bu gibi hallerde maddi ve manevi zarar gören kişilerin Devlet tüzel kişiliğini dava etmek ve uğradığı zararlarının giderilmesini (tazminini) isteme hakkını CMK.'nun 141.maddesi düzenlemektedir. Ceza Muhakamesi Kanunu'nun Yedinci Bölümünün başlığı "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat"tır. "Tazminat istemi" başlıklı 141. maddede kimlerin tazminat talebinde bulunacağı sayılmaktadır. Buna göre, herhangi bir suç iddiasıyla aleyhlerinde yürütülen soruşturma veya kovuşturma sırasında maddi ve manevi hakları zarar gören kişiler dava açma hakkına sahiptir. Kanunda sayılan ve tazmini gerektiren haller kanundaki sırasıyla aşağıdaki gibidir; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanunî hakları hatırlatılmadan...

Detaylar

Kripto Paraların Yasal Durumu

Bitcoin - Avukat

KRİPTO PARALARIN YASAL DURUMU Dünyanın ve ülkemizin gündemini epeydir meşgul ettiği halde hakkında çok az (doğru ve güvenilir) bilgi sahibi olduğumuz “kripto paraların” yasal mevzuat karşısındaki durumu, yani hukuki statüsü nedir? Konuyu tartışmaya, ilk akla gelen ve en çok sorulan soruyla başlamakta yarar var. “Kripto para alım satımı yasal mı?” ya da daha yaygın bir ifadeyle “Bitcoin alıp satmak yasal mı?” sorusuna cevap vermeye çalışalım. “Kriptokur” ya da “Kripto para birimi” olarak Türkçeye birebir tercüme edebileceğimiz, İngilizcedeki ifadesiyle “Cryptocurrency” aslında bir para birimi veya kur değildir. Bilinen tüm para birimleri karşısında değişken bir alım satım değeri olması, onu kur (para birimi) yapmaya yeterli değildir. Hatta Venezüela örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerin kendi “resmi” kripto paralarını üretmesi de bu gerçeği değiştirmeyecektir....

Detaylar

AİHM başvuru rehberi

Başvuru Rehberi

AİHM Başvuru Rehberi AİHM ye Nasıl Başvurulur? Adım adım başvuru aşamaları AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE     BAŞVURU      YÖNTEMİ: Başvuru formunun en son güncel hali Mahkeme’nin internet sitesinde bulunmaktadır. Formu indirin ve boş yer kalmayacak şekilde doldurun. Davayla  ilgili her türlü dökümanın bir örneğini    (asılllarını  değil? Dosyanız davanın  sonunda size  iade  edilmez unutmayın!) doldurduğunuz formla birlikte Mahkeme’ye gönderin. AİHM’nin  internet  sitesinde erişime açık olan güncel Uygulama Talimatı ve başvuru formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili duyuruları takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda başvuru usulünde önemli değişiklikler olduğunu ve başvurunun eskiye oranla daha güç koşullara tabi tutulduğunu unutmayın. Başvurunuzda  eksik varsa  Mahkeme’nin  başvuruyu  esastan incelememe  riski  vardır, bu nedenle başvuru formunun bütün kısımlarının dikkatli bir şekilde doldurulması gerekir. Eğer formun herhangi bir kısmı uygun bir...

Detaylar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Mahkeme binasının dış görünümü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında kısa ön bilgi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959 yılında kurulan uluslararası bir mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen medeni ve siyasal hakların ihlal edildiğini iddia eden bireylerin ve zaman zaman da devletlerin başvurusu üzerine ihlali gerçekleştirdiği ileri sürülen bir devlet aleyhindeki başvurular hakkında (öncelikle ihal olup olmadığı yönünde, ihlal saptandıktan sonra da giderim-tazminat talepleri hakkında) karar verir. 1998 yılından bu yana tam zamanlı mahkeme olarak çalışan AİHM'ye bireyler doğrudan başvurabilirler. AİHM'nin verdiği kararlar ilgili ülkeler açısından bağlayıcı olduğu için hükümetlerin mevzuatlarını ve idari uygulamalarını pek çok alanda değiştirmelerine neden olmuştur. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylayan 47 Avrupa Konseyi üye devletindeki 800 milyon Avrupalı’nın insan haklarına saygı gösterilmesini denetler. AİHM bir yönüyle ülkemizdeki Anayasa Mahkemesi'ne...

Detaylar

Avukatlık Ücretleri

Hukuk 2018

İSTANBUL BAROSU'NA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 TL 2 Mirasçılık belgesinin alınması 2.700,00 TL 3 Tahliye Davası 6.000,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u 4 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 6.000,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u 5 Vesayet ve Kayyım Davaları 4.900,00 TL 6 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar 5.500,00 TL 7 Mirasçılık belgesinin iptali Davası 5.500,00 TL 8 Mirasta defter tutulması 5.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u 9 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları a) Davacı Vekilliğinde 5.500,00 TL ’den az olmamak üzere...

Detaylar

Kısa Soru ve Cevaplar

Sıklıkla sorulan bazı sorular ve cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz. Her olayın biribirinden farklı özellikleri olduğundan kendi sorunuz veya sorununuzla ilgili olarak mutlaka bir avukata danışmanızda yarar var. Soru: Performans nedeniyle işime son verildi. İşe iade davası açabilirmiyim? Cevap: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi hükmüne göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre 6 aydan uzun süre çalıştığınız işyerinin otuz veya daha fazla sigortalı çalışanı varsa işe iade davası açmanın koşulları mevcut demektir. Başvuracağınız İş Mahkemesi işe iade koşullarının bulunup bulunmadığını ve iş akdinin geçerli bir nedenle sona...

Detaylar

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasçılık belgesinin iptali davası nedir? Mirasçılık belgesinde tüm mirasçılar ve miras hisseleri tam ve doğru olarak gösterilmemişse, örneğin mirasa hak kazanmayan bir kişi varis olarak gösterilmiş veya tam tersine yasal varislerden biri mirasçı olarak gösterilmemiş veya miras payı hatalı olarak yanlış gösterilmiş ise açılan dava türüdür. Eski adıyla veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesi, vefat eden kişinin arkasında bıraktığı eşi, çocukları, ana, baba veya kardeşlerinden herhangi biri tarafından istenildiği takdirde Noter veya Sulh Hukuk Mahkemesince düzenlenir. Bu belgede yasal mirasçıların kimlik bilgileri, vefat edenle olan akrabalık dereceleri ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre miras hisseleri yazılır. Mirasçılık belgesinin iptali davası ile ne istenir? Veraset ilamının hukuka veya maddi gerçeğe aykırı hükümler içermesi nedeniyle mağdur olan kişiler görevli ve yetkili mahkemeye...

Detaylar